Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup služeb, produktů a zboží podnikatelky

Provozovatel (prodávající a poskytovatelka služeb):

Jana Aadhiradasi

místem podnikání: Sokolovská 1341, Rychnov nad Kněžnou

IČO: 76479099

www.zdrojdoteku.cz

Email: jana@zdrojdoteku.cz 

Telefon: +420 737 343 242 

Podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku

Neplátce DPH

(dále jen "Poskytovatelka")

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej služeb, online produktů a zboží prodávající / Poskytovatelky Jany Aadhiradasi prostřednictvím internetu, a to na základě online objednávky učiněné na webu www.innate.cz, prostřednictvím emailu či prostřednictvím dalších internetových služeb uvedené Poskytovatelky či v rámci telefonické či osobní objednávky.

2. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, které doplňují uzavíranou smlouvu, a jsou pro tento smluvní vztah závazné.

3. Zákazník při smluvním vztahu s Poskytovatelkou souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

II. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb či kupní smlouvy na nákup zboží) mezi Poskytovatelkou a jejími zákazníky vzniká potvrzením doručené objednávky, které je Poskytovatelkou zasláno zákazníkovi na jeho emailovou adresu, nesjednají-li smluvní strany jinak.

2. Uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, a tedy zamýšlí využít služby či produkty Poskytovatelky v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele a jeho smluvní vztah s Poskytovatelkou bude posuzován jako smluvní vztah dvou podnikajících osob; v opačném případě se má za to, že zákazník je v postavení spotřebitele a na vztah s Poskytovatelkou se uplatní ujednání z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3. Webové stránky Poskytovatelky obsahují seznam a popis nabízených služeb a produktů včetně uvedení ceny jednotlivých služeb, produktů a zboží a případně zvláštních podmínek pro jejich využití.

4. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetových stránek Poskytovatelky, případně zašle email, pokud tak Poskytovatelka v popisu zakupovaného produktu či služby stanoví, či se s Poskytovatelkou domluví jinak (osobně, telefonicky apod.).

5. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě či produktu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace.

6. Poskytovatelka bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zákazníkovi potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou, obvykle e-mailem, na e-mailovou adresu zákazníka či jinak, sjednají-li tak smluvní strany (např. v rámci telefonické či osobní domluvy).

7. Poskytovatelka není povinna přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelky, jí spřízněných osob či tyto obchodní podmínky.

8. Poskytovatelka si vyhrazuje právo, že služby, produkty a zboží, prezentované v rámci jí poskytovaných internetových služeb, nemusí být vždy dostupné.

III. Cena a platební podmínky

1. Zákazník získává přístup ke službám a produktům po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu služby či produktu stanoveno jinak.

2. Poskytovatelka zašle zákazníkovi zboží způsobem popsaným u nabídky jednotlivého zboží. Poskytovatelka si vyhrazuje právo na úhradu ceny zboží předem. Poskytovatelka je v případě zasílání zboží oprávněna účtovat balné a poštovné ve výši popsané u nabídky jednotlivého zboží.

3. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby, produktu či zboží a způsoby a forma jejich úhrady. V případě hrazení ceny na základě faktury či proforma faktury se stanovuje lhůta splatnosti v délce trvání 14 dnů. Poskytovatelka je oprávněna lhůtu splatnosti měnit s tím, že zákazník tuto informaci obdrží nejpozději v potvrzení své objednávky.

4. Daňový doklad - fakturu vystaví Poskytovatelka zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

5. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě ceny ani do 5 dnů po její splatnosti, smlouva se od počátku ruší.

6. V případě, uhradil-li zákazník cenu za službu či produkt částečně, a neuhradí zbytek ceny, aniž by řádně odstoupil od smlouvy, Poskytovatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit vrátit zákazníkovi uhrazenou část ceny po započtení manipulačního poplatku 10% z uhrazené části ceny.

IV. Dodací podmínky

1. Při koupi on-line kurzu může být Poskytovatelkou zákazníkovi po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány, a na email, který uvedl zákazník v objednávce, zaslány přístupové údaje k takovémuto uživatelskému účtu. V případě, bude-li kurz šířen jiným způsobem než prostřednictvím členské sekce, budou zákazníkovi zaslány přístupové údaje k jiné platformě, jejímž prostřednictvím bude kurz dostupný, či bude šířen emailem či jinou, Poskytovatelkou vyhrazenou formou. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude digitální obsah (online kurz) dodán zpřístupněním členské sekce či v rámci jiné platformy, a to obvykle ve lhůtě tří dnů po zaplacení, není-li stanoven konkrétní den spuštění kurzu. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu Poskytovatelky.

2. V případě produktů a služeb, které se stahují z webového prostředí, zašle Poskytovatelka zákazníkům odkazy a další přístupové údaje, na jejichž základě jim bude umožněno si zakoupený produkt stáhnout.

Podmínkou k zaslání takovýchto odkazů či přístupových údajů je plná úhrada ceny takovéhoto produktu.

3. Online či osobní konzultace ("individuálky") budou dodány dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných.

4. Před konáním osobní či online konzultace (a to i v případě, jsou-li součástí jiných služeb či produktů), je možné nejpozději ve lhůtě 24 hodin před touto událostí požádat o změnu termínu ze zvlášť závažných důvodů na straně zákazníka (např. nemoc apod.). Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu či služby, jinak termín bez náhrady propadá. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky. Toto ujednání se nedotýká těch produktů a služeb, kdy jsou domlouvány hromadné osobní či online konzultace pro skupinu účastníků; v takovém případě je individuální změna termínů konzultací vyloučena. V případě živých akcí je možné ze strany zákazníka využít účasti náhradníka na své straně.

5. Poskytovatelka výslovně stanovuje, že v případě zakoupení "balíčku" či jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného produktu sestávajícího ze zboží, služeb, konzultací se v případě nevyčerpání všech součástí z důvodů na straně zákazníka uhrazené prostředky za tyto součásti balíčku nevrací; cena je stanovená za balíček, nikoliv za jeho (dosud vyčerpané) části.

6. V případě, že Poskytovatelka pro čerpání některých služeb vytvoří pro své zákazníky uživatelské účty, je zákazník v takovém případě povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému členskému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé

7. Poskytovatelka si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z účasti v online kurzu vč. účasti ve facebookových skupinách Poskytovatelky či ze vzdělávací akcích vč. online skupinových setkání, webinářů apod., pokud zákazník narušuje fungování skupiny, průběh akce či setkání (např. nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků apod.). V případě vyloučení z důvodů uvedených v tomto odstavci nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny.

8. V případě skupinových akcí (tzv. "spolu-setkání", "kruhy" apod.) si Poskytovatelka vyhrazuje právo zrušit takovou akci při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci.

9. Podnikatelka si vyhrazuje právo poskytovat objednané služby či produkty pouze po dobu stanovenou v popisu konkrétní služby či produktu, kdy uvedená doba plyne od zaplacení objednávky Zákazníkem. V případě okolností na straně Poskytovatelky, které spočívají v potřebě prodloužit poskytování doby objednané služby, je Poskytovatelka oprávněna dobu poskytované služby prodloužit.

10. Více k digitálnímu obsahu:

 • Smlouvou o poskytování digitálního obsahu se poskytovatelka zavazuje zpřístupnit uživateli věc v digitální podobě (digitální obsah) k užívání pro vlastní potřebu a uživatel se zavazuje platit za to odměnu. Pro poskytování digitálního obsahu se uplatní ujednání § 2389a a následující občanského zákoníku.
 • Není-li ze specifických důvodů sjednáno jinak, poskytovatelka se zavazuje zpřístupnit uživateli digitální obsah bezodkladně po připsání ceny na účet poskytovatele.
 • Je-li poskytovatelka v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může uživatel odstoupit od smlouvy, nesplní-li poskytovatelka svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej uživatel vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly.
 • Není-li sjednáno mezi poskytovatelkou a uživatelem jinak, součástí dodávky nejsou aktualizace digitálního obsahu.
 • Ustanovení o poskytování digitálního obsahu se použijí také v případě, že uživatel namísto odměny poskytovatelce poskytuje nebo se zavazuje poskytnout své osobní údaje, ledaže je poskytovatelka zpracovává pouze pro účely poskytnutí digitálního obsahu nebo pouze ke splnění svých zákonných povinností.
 • Odpovědnost za vady při poskytování digitálního obsahu

  • Uživatel je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li digitální obsah vadu. Uživatel v postavení spotřebitele je oprávněn vytknout vadu ve lhůtě dvou let od převzetí digitálního obsahu. V takovém případě, je-li to možné, může uživatel požadovat její odstranění (případně se posoudí, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné). Práva z vadného plnění uplatní uživatel u poskytovatelky e-mailem bezodkladně po jeho zjištění. V rámci reklamace poskytovatelka potom vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobila uživateli značné obtíže. Není-li uživatel v postavení spotřebitele, odpovídá poskytovatelka za vady, které se u digitálního obsahu vyskytnou při převzetí a uživatel je vytkne bezodkladně.

  • Uživatel v postavení spotřebitele může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud poskytovatel vadu dle předchozího odstavce neodstraní, nebo pokud se vada projeví i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Uživatel není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.
  • Stanovuje se v souladu se zákonem, že přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl uživateli poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně. V případě, jedná-li se o digitální obsah poskytovaný za osobní údaje uživatele namísto odměny, nemůže uživatel požadovat přiměřenou slevu.

  • Peněžité částky, které má poskytovatel z důvodu vadného plnění vydat uživateli, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud uživatel odstoupí od smlouvy, vrátí poskytovatelka na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy uživatel uplatnil u poskytovatele příslušné právo z vadného plnění.

  • Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku).

  • Vady digitálního obsahu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na e-mailovou adresu: jana@zdrojdoteku.cz

  • Poskytovatelka reklamaci vyřídí bezodkladně, nejpozději však v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Poskytovatelka se zavazuje, že v případě, bude-li ze zákonem stanovených důvodů trvat reklamační proces déle, než 30 dnů, podá uživateli do 30. dne od přijetí reklamace informaci o průběhu reklamace.

V. Dodání zboží

1. Při koupi zboží bude zakoupené zboží předáno osobně po úhradě kupní ceny či zasláno jako poštovní zásilka na adresu uvedenou v objednávce. Povinnost dodat zboží Poskytovatelka splní předáním zboží zákazníkovi či přepravci.

2. Bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží a není považováno za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka. Pokud při převzetí zásilky je zjištěno porušení obalu, je zákazník povinen toto uplatnit ihned u přepravce. Pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu. Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky; v takovém případě zákazník bezodkladně kontaktuje Poskytovatelku.

3. V případě zasílání zboží je zákazník povinen uhradit cenu poštovného a balného uvedeného v objednávce.

4. Pokud by bylo nutné z důvodů na straně zákazníka doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, je zákazník povinen uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem. V případě, odmítne-li zákazník bezdůvodně zásilku převzít, má Poskytovatelka nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které z tohoto důvodu vzniknou.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Poskytovatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu či zboží za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelky zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.

2. Vzhledem k tomu, že v případě zakoupení produktů a služeb Poskytovatelka bezprostředně po uzavření smlouvy poskytuje zákazníkovi část či celé plnění (způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění), v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je u produktů a služeb nabízených prostřednictvím stránek www.zdrojdoteku.cz či dalších internetových služeb Poskytovatelky vyloučeno užití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých produktů a služeb s možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkovi.

3. Ujednání dle předchozího odst. 2 se neuplatní při koupi zboží, kdy je zákazník při koupi zboží, kdy uzavírá smlouvu způsobem na dálku, oprávněn odstoupit v souladu s ut. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.


VII. Reklamační podmínky pro nákup služeb

1. Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba či produkt rozpor s jeho objednávkou či pokud je dodaná služba technicky nedostupná či chybí-li její část. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatelky emailem bezodkladně po jejím zjištění. V rámci reklamace Poskytovatelka potom bezodkladně poskytne bezvadné plnění v souladu s objednávkou.

2. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad má zákazník právo požadovat výměnu produktu za jiný, ve stejné hodnotě či s doplatkem navíc, umožňuje-li to charakter produktu, anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady může zákazník požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny. 

3. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad na adresu: jana@zdrojdoteku.cz. 

VIII. Reklamační podmínky pro nákup zboží

1. Poskytovatelka odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. Je-li zákazník v postavení spotřebitele, pak v případě, že se vada projeví do 12 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Dále Poskytovatelka odpovídá spotřebitelům, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Není-li zákazník spotřebitelem, odpovídá Poskytovatelka pouze za vady, které má produkt při převzetí.

2. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad má zákazník právo požadovat výměnu produktu za nový, umožňuje-li to charakter produktu, anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady může zákazník požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. 

3. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad na adresu: jana@zdrojdoteku.cz


IX. Recenze

1. Poskytovatelka dostává recence/zpětné vazby (a souhlas s jejich zveřejněním) od klientů prostřednictvím e-mailu, messengeru, komentáře na sociálních sítích, SMS nebo telefonního hovoru, ev. formuláře pro zpětnou vazbu. Z důvodu toho, že si velmi váží zachování soukromí zveřejňuje zpětné vazby většinou anonymně, ev. dle přání klienta. 


X. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatelka poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služby. Poskytovatelka neodpovídá za to, že po využití jí poskytované služby získá zákazník zdravotní, finanční či osobní prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky.

2. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám a produktům, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelky či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.

U digitální obsahu se nelze obrátit na Českou obchodní inspekci, ale o nárocích z reklamace se rozhoduje v rámci občanského soudního řízení. 

4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

5. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu Poskytovatelky.

6. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 22. 4. 2023, kdy byly zveřejněny na stránkách www.zdrojdoteku.cz.

Jana Aadhiradasi